پرس سرد

21 بهمن 1400

خواص تغذیه ای روغن کنجد

در روغن های بدست آمده به روش پرس سرد،دانه ی روغنی تحت فشار قرار می گیرد و بدون کاربرد گرما و/یا حلالهای آلی مثل هگزان (که […]
21 بهمن 1400

خواص تغذیه ای روغن ذرت پرس سرد

در روغن های بدست آمده به روش پرس سرد،دانه ی روغنی تحت فشار قرار می گیرد و بدون کاربرد گرما و/یا حلالهای آلی مثل هگزان (که […]
21 بهمن 1400

روش پرس سرد روغن چیست و چرا سالمترین روش است

روغن های پرس سرد،با دقت و محافظه کارانه،از دانه های روغنی تازه تولید می شوند. چرا که هدف نهایی مجموعه  روغن دردانه ،تولید روغن تازه و […]
english